KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat gereğince, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususlarında veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak maksadı ile işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni”ni sunmak isteriz.

YCY GRUP SİGORTA Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti., kanunda kişisel veri olarak tanımlanmış olan bilgilerinizi, KVKK hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen şekil ve kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla işleyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:

Potansiyel ürün veya hizmet alıcıları ile ürün veya hizmet alan kişilerin internet sitesi, e-posta, telefon, başvuru formu üzerinden yaptıklarıları başvurular vasıtasıyla toplanan; isim, soyisim, cinsiyet, doğum tarihi, TC kimlik no, sağlık bilgileri, e-mail adresi, telefon numarası, teslimat adresi, fatura, şipariş, talep, şifrelenmiş kredi kartı, banka hesap ve IBAN numarası bilgileri ve internet sitesi trafik verileri; hizmet, mal satış, satış sonrası destek ve iade faaliyetleri, talep ve şikâyetlerin takibi, reklam, kampanya, pazarlama ve promosyon faaliyetleri, iletişim ve müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetler amacıyla işlenmektedir.

Çalışan adaylarının şirketimize e-mail ile gönderdiği özgeçmişler ile diğer istihdam mecraları vasıtasıyla toplanan; ad, soyad, doğum tarihi, iletişim bilgileri, eğitim ve çalışma geçmişi, diploma, özgeçmiş, referans bilgileri; çalışan adaylarına ilişkin başvuru, mülakat, seçme ve yerleştirme faaliyetleri, iş ve işlemlerin hukuka uygun olması ve bu hususun denetimi, sözleşme işlemleri, hukuki işlemler, iletişim faaliyetleri amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Müşterilerimize ait ilgili kişisel veriler KVKK’nın 8. ve 9. maddelerindeki amir hükümlere uyularak ve gerekli tedbirler alınarak yalnızca ilgili amacın gerçekleşmesi için lüzumlu olduğu ölçüde; yukarıda belirtilen gayelerle aramızdaki sözleşmeler çerçevesinde ve hukuka uygun bir biçimde; ürünün teslimatı için kargo şirketlerine, ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için bankalara, hukuki sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için mevzuat gereğince yetkili kişi ve kurumlara aktarılabilmekte, teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimizce kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

İşlediğimiz kişisel verilerinizin saklanma süresine ilişkin bir süre mevzuatta belirtilmemiş ise, muhtemel uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin bitmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolması ile birlikte kişisel verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinizin işleme şartlarının tamamen ortadan kalkmış olması ya da tarafımızca veya mevzuatça tespit edilmiş olunan saklama süresinin dolmuş olması halinde kişisel verileriniz ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir neden ile kişisel verilerinizin silinmesine ilişkin bir talepte bulunmanız durumunda,  kişisel verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Mevzuatta saklama süresi tespit edilmiş olunan kişisel verilerinizin, tespit edilmiş olunan sürelerden evvel silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde, ilgili talebinizin şirketimizce gerçekleştirilebilmesi hukuken mümkün değildir.

ÇEREZ POLİTİKASI

YCY GRUP SİGORTA Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. olarak www.ycygrupsigorta.com internet sitemizde kişiselleştirme, hedefleme, reklam faaliyeti gerçekleştirmek, internet sitemizin işlevselliğini arttırmak, kullanım kolaylığı sağlamak, internet sitemizin performansını arttırmak, internet sitemizin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek için KVKK’nun 5. maddesindeki “bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine istinaden teknik çerezler, KVKK’nun 5. maddesindeki “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine istinaden ise diğer çerezler kullanmaktayız.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde ve tüm çerezleri oturum çerezleri gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiziniz. Buna ilave olarak tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, ancak tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitemizin çeşitli işlevleri bozulabilir.  YCY GRUP SİGORTA, çerezleri çerez politikasına ek olarak Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup, çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve çerez politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

HAKLARINIZ:

KVKK ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verileriniz işlenmiş ise bu hususa dair bilgi isteme, işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, eksik veya hatalı işlenmiş olması durumunda kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme, aktarılmış olduğu üçüncü şahısları öğrenme, KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, eksik veya hatalı kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep ettiğinizde veya kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini talep ettiğinizde, bu hususun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler marifeti ile analiz edilmesi yolu ile kişinin kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmiş olması nedeni ile zarar görmeniz durumunda bu zararın tazminini isteme haklarına sahipsiniz.

YCY GRUP SİGORTA Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda(KVK Kanunu) ilgili kişi olarak belirtilen kişisel veri sahiplerine(Başvuru Sahibi) KVK Kanununun 11. maddesi gereğince kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bir kısım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

KVK Kanununun 13/1 maddesi gereğince veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin yapılacak olan başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu(Kurul) tarafından belirtilen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda yazılı olarak şirketimize yapılacak olan başvurular işbu formun çıktısı alınmak sureti ile:

  • Islak imzalı bir şekilde ve kimlik fotokopisini de eklemek sureti ile “Fulya Mah. Mehmetçik Cad. Esenler Sok. Akınözyuvam Sit. E1 Blok No:5/A Şişli İstanbul” adresine göndererek,
  • Geçerli bir kimlik belgesi ile şirketimize şahsen başvurarak,
  • Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi ve güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanarak “…………..@hs01.kep.tr” kayıtlı e-mail adresimize göndererek veya
  • Şirketimize daha evvel bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı olan e-mail adresinizden “info@ycygrupsigorta.com” e-mail adresimize göndererek,
  • Noter yoluyla,

şirketimize iletilebilecektir.

Şirketimiz e-mail marifeti ile yapılacak olan başvurularda başvuru sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek ve ek tedbirler alabilecektir.

İlgili kişinin başvurusunda isim-soy isim, T.C. kimlik numarası(başvuruda bulunan şahıs yabancı uyruklu ise pasaport numarası), başvuru yazılı ise imza, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi varsa bildirime esas e-mail adresi, telefon ve faks numaraları ile talep konusuna ilişkin bilgilerin bulunması Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince zorunludur. Yukarıda belirtilen hakları kullanmak için veri sahibi ilgili kişinin yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda, talep edilen husus açık ve anlaşılır bir şekilde belirtmelidir. İlgili bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmektedir. Başkası adına hareket edilmesi halinde, başvuran kişinin bu hususta özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin özel vekâletname ile belgelendirilmesi, başvuruda kimlik ve adres bilgilerinin yer alması ayrıca kimliği doğrulayıcı belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü şahısların bir başkası adına yaptığı başvuru ve talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanununun 13/2 maddesi uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ilgili KVK Kanununun 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam marifeti ile size iletilecektir. Şirketimizce başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi durumunda, gerekçeli ret nedenleri başvurunuzda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkün ise talebinizin yapıldığı usul yolu ile size iletilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

1- Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri;

a- T.C. Vatandaşları İçin;                                           b- Yabancı Ülke Vatandaşları İçin;

Ad : Ad :
Soyad : Soyad :
T.C. Kimlik No : Uyruk :
Pasaport No/ Kimlik No :
Telefon ve Faks Numarası : Telefon ve Faks Numarası :
E-mail adresi:

(Belirtirseniz size daha süratle cevap verebiliriz.)

E-mail adresi:

(Belirtirseniz size daha süratle cevap verebiliriz.)

İkamet veya İşyeri Adresi:  İkamet veya İşyeri Adresi:

2- Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.(Müşteri, çalışan adayı, eski çalışan, iş ortağı,

hissedar, üçüncü taraf firma çalışanı vb. gibi)

□ Müşteri

□ Ziyaretçi

□ İş Ortağı

□ Eski Çalışan (Çalışılan seneleri belirtiniz) : ………………………………………………………………………..……

□ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı (Tarih belirtiniz): …………………………………………………………

□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı (Çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.): …………………………..

□ Diğer: …………….………………………………………………………………………………………………………………………..

Şirketimizde iletişimde olduğunuz birim : ……………………………………………………………………….

Konu : ………………………………………………………………..…………………………………………

3- KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ayrıntılı olarak belirtiniz;

Konu: ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4- Başvurunuza vereceğimiz cevabın tarafınıza iletilme yolunu seçiniz.

□ Adresime iletilmesini talep ediyorum.

□ Elden teslim almayı talep ediyorum.(Vekâleten teslim alınmak istenmesi durumunda lütfen vekâletname veya yetki belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz ediniz.)

□ E-mail adresime iletilmesini talep ediyorum.(E-mail yolunu tercih etmeniz halinde size daha süratle cevap verebiliriz.)

İşbu başvuru formu şirketimiz ile olan ilişkinizi belirleyerek, bulunması halinde şirketimizce işlenen kişisel verilerinizi tam olarak tespit ederek, ilgili başvurunuza doğru ve yasal süresinde  yanıt verilebilmesi bakımından düzenlenmiştir.  Hukuka aykırı ve haksız bir veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin engellenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanabilmesi maksadıyla kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek bilgi ve belge(kimlik, sürücü belgesi vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İşbu form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılması durumunda şirketimiz söz konusu yanlış bilgi veya yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi(Kişisel Veri Sahibi)

İsim-Soyisim      :

Başvuru Tarihi    :

İmza                    :