YCY GRUP SİGORTA  


 

 Sanayi sektörünün gelişmesine paralel olarak, son yıllarda mühendislik sigortaları daha fazla önem kazanmaya başlamıştır ve gerek kapsamı gerek güvence yapısı ile önemli riskler karşısında oldukça geniş güvenceler sunmaktadır. Mühendislik sigortalarının en modern ve en gelişmiş ürünlerinden biri ise, inşaat bütün riskler sigortası ya da inşaat all risk sigortası olmuştur. Bu sigorta müteahhitlik firmaları için ciddi bir güvence olmaktadır.

İnşaat all risk sigortası, inşatta kullanılacak malzemelerin inşaat alanına indirilmesinden başlayarak, inşaatın bitirilmesi ve tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçecek süre içinde, doğa, insan ve teknik faktörlerin neden olabileceği çok çeşitli riskleri güvence altına almaktadır.

İnşaat all risk sigortasının kapsamını çizerken, önce hangi güvenceleri verdiğine sonra da primini ödemek suretiyle ilave olarak hangi güvenceleri sağladığına bakmak doğru olur.

İnşaat all risk sigortasının verdiği güvenceler:

 • Şantiye alanında bir yangın veya bir patlamanın ya da düşen bir yıldırımın neden olduğu kayıp ve hasarlar
 • Şantiye alanını sel basması veya yükselen akarsu ve dere yataklarından suyun taşması yüzünden oluşan kayıp ve hasarlar
 • Fırtına, kasırga gibi şiddetli rüzgarların veya kar, çığ, don olaylarının şantiye alanında neden olduğu kayıp ve hasarlar
 • Deprem, toprak kayması, toprak çökmesi sonucu şantiye alanında meydana gelen kayıp ve hasarlar
 • Şantiye alanında meydana gelen hırsızlık olayı ile ortaya çıkan kayıp ve hasarlar

İnşaat all risk sigortasının primi ödenmek suretiyle ilave olarak sağladığı verdiği güvenceler:

 • İnşaat sırasında kullanılan iş makineleri ve bunların donanımları
 • Poliçe kapsamındaki bir riske bağlı olarak, enkaz kaldırılması masrafları
 • Şantiye alanına kurulan binalar, yardımcı binalar ve şantiye aletleri
 • Poliçe kapsamındaki bir riske bağlı olarak, üçüncü kişilerin göreceği zararlara karşılık yasal sorumluluklar
 • Grev, lokavt, kargaşa hali, halk hareketleri ve bu olaylara müdahale sırasında ortaya çıkan hasarlar
 • Terör hareketleri ve bu olaylara müdahale sırasında ortaya çıkan hasarlar
 • İnşaat işlerinin bitmesi ve geçici kabul işleminin yapılmasında sonra, bakım devresinde ortaya çıkan hasarlar

BAKIM DEVRESİ NEDİR?

 

İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları’na göre bu sigortanın sağladığı güvencelerin süresi, sigorta poliçesinde gösterilen poliçe başlangıç tarihi esas olmak üzere, sigorta işlemine konu olan değerlerin, inşaat alanına konulduğu andan itibaren başlar. Eğer inşaat alanına konulan malzeme ve araç ve gereçler için bir nakliyat sigortası yaptırılmış ise, bu durumda inşaat sigortasının sağladığı güvenceler, nakliyat sigortası güvencesinin bittiği anda başlar. Her iki durumda da poliçede gösterilen bitiş tarihinde sona erer.

Ancak inşaat, poliçe süresinden önce kısmen veya tamamen bitirilmiş ve işverene teslim edilmiş, hatta bina kullanılmaya başlanmış da olabilir. Bu durumda inşaat bütün riskler güvence süresi, inşaatın bu tamamlanan kısımları için herhangi bir uyarıya gerek kalmadan sona erer. Bu noktadan sonra da eğer sigorta sözleşmesinde ilave olarak alınmışsa bakım devresi teminatı başlar.

Eğer yapılacak inşaat işleri poliçede öngörülen bakım devresi süresi içinde tamamlanamaz ise, güvence süresi, kabul edilecek ek bir prim karşılığı bir süre daha uzatılabilir.

İnşaat bütün riskler sigortasına konu olan inşaat işlerine herhangi bir nedenle sürekli olarak en az bir aydan uzun bir süre ile ara verilecek olursa, bu durumda inşaat firmasının yazılı ihbarı üzerine sigorta güvencesi durur. Ama inşaat firması, inşaatın durduğu bu süre içinde risklerle ilgili güvencenin devam etmesini istiyorsa, inşaatın durmasına neden olan koşul ve ilave prim her iki taraf arasında yeniden görüşülür. İnşaat faaliyetlerine yeniden başlandığı zaman, inşaatın durduğu ve sigortanın işlemediği gün sayısı kadar poliçe süresi uzatılır.

Özetlemek gerekirse, bakım devresi, inşaatın bitimi ya da geçici kabulu ile başlamakta ve inşaatın işveren tarafından kesin kabulü ile sona ermektedir. Bu süre içinde inşaat firması sözleşme kapsamında eksik kalan ya da düzeltilmesi gereken faaliyetlerini yürütür. Bakım devresi güvencesi alınmışsa, bu dönemdeki faaliyetler sırasında sigortalı değerlere verilen zararlar güvence altına alınmış olur.

İNŞAAT SİGORTASI BEDEL TESPİTİ

Bir inşaat sigortasında gösterilecek sigorta bedeli, eğer ortada bir inşaat sözleşmesi varsa bu sözleşmede gösterilen tutardan düşük olamaz. Teorik olarak sigorta bedeli, inşaat projesinin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar harcanan bütün işçilik, vergi, nakliye ve benzeri masrafları içine alan, projenin maliyet değerine eşit olmalıdır.

İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları’nda sigorta bedelinin tespiti şu şekilde açıklanmıştır:

 • Poliçede gösterilen sigorta bedeli, nakliye ve işçilik masrafları dahil varsa gümrük, vergi, resim ve harçları ile birlikte projenin, proje bitiminde ulaşılacağı en son proje değerine eşit olmalıdır.
 • Poliçede gösterilen sigorta bedeli, proje eğer ihaleye dayalı bir iş ise, her yıl ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme bedelinden daha aşağı tutarda olamaz. Güncellenen sözleşme bedeline, var ise, o ana kadar yapılmış olan keşif artışları da dahil edilir.
 • Eğer sigorta sözleşmesi ile birlikte ilave olarak alınmışsa, inşaatın yapılması sırasında kullanılan makine, alet ve donanımların ve geçici inşaat barakaları ile yardımcı binaların sigorta bedelleri, cari piyasa değerlerinden daha düşük tutulamaz.
 • Sigorta sözleşmesinde gösterilen sigorta bedelini meydana getiren varlıklarda eğer bir artış meydana gelmişse, inşaat firması bu artışı öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde sigorta şirketine bildirmiş olmalıdır. Ancak bu süre içinde herhangi bir hasar da meydana gelmemiş olması gerekir.
 • Bu şekilde sigorta süresi içinde olabilecek her türlü değer artışlarının sigorta kapsamına sayılabilmesi için sigorta şirketinin buna yazılı olarak rıza göstermiş olması gerekir. Bu durumda sigorta şirketi sigorta bedelindeki artış ile orantılı olarak ayrıca prim artışı da hesaplayacaktır. Değer artışları sigorta şirketi tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Değer artışını eğer sigorta şirketi kabul etmemişse, bu durumda bu sigortaya ilk tehlike sigortası hükümleri uygulanır.

Eğer sigorta sözleşmesinde gösterilen sigorta bedeli, sigortalanan kıymetlerin değerinden düşük tutulmuş ise bu duruma eksik sigorta denir ve hasar ödemesi bu sigorta bedeli ile orantılı olarak ödenir. Yani poliçe tutarı ne oranda eksik ise hasar da o oranda eksik ödenir.

Eğer sigorta sözleşmesinde gösterilen sigorta bedeli sigortalanan kıymetlerin değerinden yüksek gösterilmiş ise bu duruma aşkın sigorta denir ve hasar ödemesi hiçbir şekilde karşılaşılan zarardan fazla yapılmaz. Yani poliçe tutarı yüksek olsa bile sigortalanan kıymetlerin gerçek değeri ne ise o ödenir.

İNŞAAT SİGORTASI EK TEMİNATLAR

Bütün sigorta şirketleri, inşaat sigortası sözleşmesi yaparlarken şu temel güvenceleri vermektedir:

 • İnşaat faaliyetleri ile ilgili olarak beklenmedik ve ani sebeplerle ortaya çıkacak kayıp ve hasarlar
 • Deprem, seylap, sel, toprak kayması, fırtına ve benzeri doğal afetler yüzünden ortaya çıkacak kayıp ve hasarlar
 • Yangın, yıldırım düşmesi ve bir patlamanın olmasına bağlı olarak ortaya çıkacak kayıp ve hasarlar
 • Çeşitli hırsızlık olayları yüzünden ortaya çıkacak kayıp ve hasarlar
 • İnşaat alanında meydana gelen işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkacak kayıp ve hasarlar

Bütün bu sayılan durumlar inşaat sigortası ile güvence altına alınmış olmaktadır. Ancak bir inşaatın başlaması ile bitişi arasında geçen süre çok uzun bir süredir ve bu süre içinde başka riskler de projenin geleceğini tehlikeye atabilir. Bu nedenle İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları’nda, Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler ve Haller başlıklı maddesinde, inşaat sigortası ek teminatları açıklanmıştır. Şimdi bu maddelere eğilelim.

Bu madde hükmüne göre aşağıda sayılacak durumlarda meydana gelen kayıplar ve hasarlar normal olarak sigorta teminatının dışında kabul edilir. Ancak ilave prim ödenmek suretiyle aşağıda sayılan durumlar sigorta güvenceleri içine alınabilmektedir:

 • İnşaat faaliyetlerinin çeşitli aşamalarında kullanılan iş makineleri ve bunların donanımları
 • İnşaat alanına kurulan geçici şantiye binaları, yardımcı binalar, tesisler ve şantiye aletleri
 • Hasar poliçe kapsamında bir riskten ortaya çıkmışsa, enkaz kaldırılması masrafları
 • Hasar poliçe kapsamında bir riskten ortaya çıkmışsa, kayıp ve hasarların gerektirdiği nakliye ücretleri (hava yolu ile yapılan nakliyeler hariçtir) ve fazla çalışma ücretleri
 • Üçüncü kişilerin, riskin zararlarına maruz kalması yüzünden inşaat firmasının üzerine bulunan yasal sorumluluklar
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve bu olaylara müdahale sırasında ortaya çıkan kayıp ve hasarlar
 • İnşaatın tamamlanması ve geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresinde ortaya çıkan kayıp ve hasarlar
 • Terör eylemleri ve bu olaylara müdahale sırasında ortaya çıkan kayıp ve hasarlar
 • Hasar poliçe kapsamında bir riskten ortaya çıkmışsa, her türlü çevre kirliliği sebebiyle ortaya çıkan kayıp ve hasarlar   

 

 

 

YcY Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
  Genel Merkez: Fulya Mahallesi Esenler Sok. Akın Özyuvam Sitesi E1 Blok No:5 Daire:A Şişli / İstanbul
 
Çorlu Şube: Şeyhsinan Mah. Hüsmen Kalfa Sokak Avukatlar İş Merkezi Zemin Kat No-1 Çorlu / Tekirdağ                           
                                                                                          

 
  
   Tel: +90 212 266 39 10    Fax: +90 212 266 39 15  info@
ycygrupsigorta.com
  
Copyright © 2008, YcY Grup Sigorta  -  Tüm görüş ve önerileriniz için info@ycygrupsigorta.com